Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023

Ngày đăng : 07:44:50 02-10-2023

Set up sân khấu, cảnh trí cho sự kiện "Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023" tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.