Diễn đàn quỹ đầu tư - Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022

Ngày đăng : 15:23:25 19-12-2022

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, cảnh trí cho chương trình "Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022" tại TTHN Quốc Gia.